Københavns Kommunes logo

Om CSV

Læs om CSV's organisation, bestyrelse, lovgrundlag og vision.

CSV's organisation

CSV er en del af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og refererer til centerchefen i fagligt center. CSV har også en bestyrelse, hvor formanden er udpeget af Danske Handicaporganisationer.
Den daglige ledelse varetages af centerchefen og tre afdelingsledere med hver deres faglige ansvarsområde. Derudover er der tværgående funktioner med ansvar for IT og administration.

Organisation

CSV's bestyrelse

Fold ud

Bestyrelsens sammensætning pr. september 2019

I henhold til Lovbekendtgørelse om specialundervisning for voksne er bestyrelsen ved Center for Specialundervisning for Voksne sammensat af:

 • 2 medlemmer valgt af Borgerrepræsentationen
 • 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer
 • 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer
 • 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens elever

Bestyrelsen ved Center for Specialundervisning for Voksne:

 • Dorrit Anette Christensen, Borgerrepræsentationen (Ø) (formand)
 • Trine Madsen, Borgerrepræsentationen (A)
 • Christina Bech, Borgerrepræsentationen (Ø) (suppleant)
 • Andreas Keil, Borgerrepræsentationen (A) (suppleant)
 • Poul Brorson, Danske Handicaporganisationer (næstformand)
 • Jette Ammitzbøl Petersen, Høreforeningen
 • Henrik Jensen, Dansk Blindesamfund (suppleant)
 • Helga Birgitta Mark, Danske Handicaporganisationer (suppleant)
 • Inge Brink Hansen, medarbejderrepræsentant
 • Betina Roursgaard, medarbejderrepræsentant
 • Sarinti Nimpuno Christensen, medarbejderrepræsentant (suppleant)

Vores vision

Fold ud

Vi VIL have fokus på borgerens livskvalitet
Vi VIL være ambitiøse, innovative og kreative
Vi VIL være synlige

Derfor VIL vi være et kommunikations- og kompetencecenter med det højeste faglige niveau – og arbejde med

 • Faglig specialisering
 • Brug af nyeste viden
 • Evidens og erfaring
 • Tilpasning og udvikling af vores tilbud
 • Borgernes udbytte af undervisningen

Derfor VIL vi styrke helheden i opgaveløsning – og arbejde med

 • Borgeren og borgerens ressourcer
 • En helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang
 • At bringe alle nødvendige fagligheder spil
 • Inddragelse og samarbejde – både internt og eksternt
 • At optimere kendskabet til og brugen af hinandens kompetencer
 • At udvikle og fastholde de nødvendige fagligheder og kompetencer

Derfor VIL vi være en arbejdsplads i trivsel og udvikling – og optimere og styrke  

 • Initiering af udvikling
 • Åbenhed og gennemskuelighed
 • Handlinger der tager afsæt i værdierne respekt, nærvær, kreativitet og faglighed

Derfor VIL vi være synlige og tilgængelige – og arbejde med

 • En attraktiv hjemmeside
 • Fysiske rammer som er indrettet med fokus på borgernes behov
 • Artikler til fagblade og deltagelse på messer og konferencer
 • Formidling af vores viden til andre fagpersoner, afdelinger og institutioner
 • En offensiv tilgang i samarbejdet