For borgere

CSV er Københavns kommunes kommunikationscenter. Her kan du få generel information om vores tilbud. Hvis du vil vide mere om enkelte fagområder, kan du tilgå dem via vores forside.

Information til borgere

Vis alle

Vores tilbud

På CSV tilbyder vi en række indsatser til personer med kommunikationsvanskeligheder. Indsatserne omfatter:

  • Specielt tilrettelagt undervisning for borgere med en funktionsnedsættelse.
  • Vejledning og rådgivning af pårørende.
  • Udredning og afprøvning af kommunikationshjælpemidler
  • Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.
  • Som noget helt særligt varetager vi også konsultativ bistand til blinde og svagsynede småbørn og skolebørn, som bor i Københavns Kommune.

CSV tilbyder desuden kurser for professionelle.

Vores målgruppe

Målgruppen for vores tilbud er voksne, som har en funktionsnedsættelse, der er hæmmende for kommunikationen.

Alle voksne borgere som bor i Københavns Kommune kan benytte sig af vores tilbud. Borgere i Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommune kan, med få undtagelser, også benytte sig af vores tilbud.

Borgere der bor i en anden kommune, er velkomne til at kontakte CSV og forhøre sig om muligheden for at benytte sig af vores tilbud.

Vores medarbejdere

Alle medarbejdere som varetager CSVs indsatser på de forskellige faglige områder, har specialiseret viden på et højt fagligt niveau.

Vores medarbejdere har typisk en grunduddannelse som audiologopæder, speciallærere, synskonsulenter eller optikere. Derudover har mange efteruddannelser inden for deres eget specifikke fagområde.

Vores medarbejdere deltager årligt i kurser og netværksmøder. På denne måde sørger vi for, at vores borgere bliver vejledt ud fra den mest aktuelle og evidensbaserede viden.

Finansiering

Hvis du bor i Københavns Kommune, er et forløb hos os betalt af Københavns Kommune. Hvis du bor i en anden kommune, skal denne godkende og betale for et forløb hos os.

Undervisningsforløb

Inden første samtale

Et forløb på CSV starter typisk med en henvisning fra læge, hospital eller jobcenter eller en personlig henvendelse fra borger.

Ved henvisninger modtager CSV relevante journaloplysninger fra henvisende instans. CSV kontakter dig, hvis der er behov for afklaring eller supplerende oplysninger. Du vil muligvis blive bedt om at udfylde og indsende en samtykkeerklæring. 

Ved personlige henvendelser, vil du ligeledes blive bedt om enten at indsende relevante journaloplysninger til CSV, eller en samtykkeerklæring, hvorefter vi indhenter oplysningerne.

Vi indhenter kun journaloplysninger og informationer fra andre instanser med dit samtykke.

Samtykkeerklæringen kan downloades under fanen "kontakt", og sendes til CSV via borger.dk.

Ventetid

Der kan være op til 1 måneds ekspeditionstid, fra vi har modtaget den underskrevne samtykkeerklæring fra dig, til vi modtager journaloplysningerne. Det er muligt at forkorte denne ventetid, hvis du selv kontakter behandlingsstederne og beder dem sende din journal til os.

Når alle relevante oplysninger er modtaget og gennemgået, vil du blive sat på vores venteliste til en indledende personlig samtale. 

Du kan med stor fordel benytte ventetiden til at oplyse dig om mulig hjælp, løsninger og CSV's tilbud på vores hjemmeside under de specifikke fagområder. Disse finder du på vores forside. Her vil du finde nyttig information, gode råd samt ting du selv kan gøre, imens du venter.

Når vi har en ledig tid, vil du blive indkaldt til den indledende samtale via e-Boks. Vi bestræber os på at igangsætte forløb hurtigst muligt.

Den første samtale

Ved den indledende samtale vil du sammen med en af vores undervisere afklare, om vi har mulighed for at hjælpe dig, og hvad næste skridt i dit forløb vil være. Du tilbydes et undervisningsforløb, hvis det er relevant.

Planen for dit undervisningsforløb tager udgangspunkt i samtale om dine vanskeligheder, behov og ønsker, testning og evt. inddragelse af pårørende. Her aftales undervisningens formål, varighed, indhold og format.

Efter den indledende samtale vil du komme på venteliste til et undervisningsforløb.

Undervisning

Undervisningen på CSV vil altid være tilrettelagt med udgangspunkt i dine behov. Undervisningen kan enten varetages en-til-en eller på hold. Vi evaluerer løbende, om der er fremgang og om undervisningen skal justeres.

Der vil løbende stilles krav til at du deltager aktivt i undervisningen og at du selvstændigt arbejder med de opgaver, du og din underviser har lavet aftaler om. De bedste resultater ses, når du er motiveret og gør en indsats for at opnå de opstillede mål.

Muligheder for hjemmeundervisning eller kørsel

Hvis du på grund af dit helbred ikke selv kan komme til undervisning på en af CSV's matrikler, tager vi stilling til, om vi i stedet kan komme hjem til dig, eller om du kan få bevilget kørsel til og fra CSV. Kørsel kan være taxa eller handicapkørsel, som kan medtage borgere, der sidder i kørestol.

Afprøvning af hjælpemidler

Ud over specialundervisning tilbyder CSV udredning af afprøvning af kommunikationshjælpemidler, hvis dette er relevant. 

Ansøgning

Før vi igangsætter afprøvningen, skal vi modtage en ansøgning. Ansøgningsprocedurer varierer meget afhængigt af din alder, problematik, hvad du skal bruge hjælpemidlet til og hvor du skal bruge hjælpemidlet (hjemmet, job, uddannelse). Du kan læse mere om de forskellige ansøgningsmuligheder på siden Tekniske hjælpemidler.

Udredning og afprøvning

Når vi modtager din ansøgning vil du blive indkaldt til en udredning og afprøvning af relevante hjælpemidler. Her finder du sammen med din konsulent ud af:

  • om et hjælpemiddel vil afhjælpe din problematik.
  • hvilket hjælpemiddel vil afdække dine behov.

Derefter indstiller vi til bevilling af hjælpemidlerne hos rette instans. På baggrund af vores vurdering træffer de en afgørelse, og hjælpemidlet sendes til dig.

Snitflade

Vis alle

Aftale mellem CSV og Institut for Blinde og Svagsynede

Hvis du er borger i Københavns Kommune:
CSV varetager tilbud til børn i alderen 0-18 år og voksne 65 år og over.
IBOS (Institut for Blinde og Svagsynede) varetager tilbud til voksne i alderen 18-65 år.

Undervisningstilbud til personer med hjernetræthed

På CSV kan du få hjælp til at lære at kompensere for hjernetræthed, hvis du lider af langvarige følger efter hjernerystelse (PCS) eller har en erhvervet hjerneskade. Vi underviser i energiforvaltning og mestring af trætheden.

Kognitive vanskeligheder som følge af stress

Hvis du har kognitive vanskeligheder som følge af langvarig stress, kronisk smerte eller depression, skal du i behandling herfor, før du henvender dig til CSV. Når du henvender dig til os, vil vi bede dig informere os om dine tidligere behandlingsforløb, herunder om du har fået hjælp til at håndtere de kognitive vanskeligheder.

Vejledning om søvn

Søvnvejledning på CSV tilbydes kun de borgere, som allerede er visiteret til undervisning på CSV, men ikke er i stand til at deltage aktivt i denne, på grund af betydelige søvnvanskeligheder. Tal med din underviser om de søvnvanskeligheder, du oplever, så de kan henvise dig til vores søvnvejleder.

Hvis du ikke er i et undervisningsforløb på CSV og udelukkende har behov for vejledning om søvn, skal du kontakte en søvnklinik.

Undervisning i tegnsprog

For at modtage undervisning i tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation på CSV, skal du være døv eller døvbleven. Der skal være et tydeligt og afgrænset mål med undervisningen.

Hvis du vil lære tegnsprog af rekreative årsager, skal du kontakte Center For Døve.

Undervisning til personer med ordblindhed

CSV tilbyder ikke undervisning til personer med ordblindhed. Hvis du søger hjælp, fordi du er er ordblind, skal du kontakte KVUC. Du kan også læse mere om mulighederne på hjemmesiden Ordblindhed.