For samarbejdspartnere

Information om CSV's aftaler med kommuner og jobcentre, priser for udredning og undervisning samt information om aktuelle kurser for professionelle og kursuspriser.

Kommunale aftaler

Vis alle

Københavns kommune

For borgere i Københavns kommune er et forløb på CSV betalt af kommunen selv (rammefinansiering). Borgeren kan henvende sig på egen hånd eller blive henvist til CSV gennem dig. Hvis du henviser en borger til os, vil det være hensigtsmæssigt, at relevante dokumenter medsendes. 

Når vi har modtaget henvendelsen/henvisningen samt relevante oplysninger, indkaldes borgeren til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om de opfylder betingelserne for at få et tilbud hos os. Hvis dette er tilfældet, tilrettelægger og gennemfører vi forløbet.

Du får kun oplysninger om forløbet, hvis det er aftalt ved sagens start, og borgeren har givet sit samtykke hertil.

Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune

Københavns kommune har indgået samarbejdsaftaler med Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner. Aftalerne betyder, at CSVs tilbud også omfatter borgere fra disse tre kommuner - med få undtagelser. De tre kommuner betaler for hvert enkelt borgerforløb (takstfinansiering). Borgeren kan henvende sig på egen hånd eller blive henvist til CSV gennem dig. Hvis du henviser en borger til os, vil det være hensigtsmæssigt at relevante dokumenter medsendes. 

Når vi har modtaget henvendelsen/henvisningen samt relevante oplysninger, indkaldes borgeren til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om de opfylder betingelserne for at få et tilbud hos os. Efter denne første udredende samtale sendes udredningen til borgerens kommune sammen med en betalingsopkrævning for udredningen (se takstoversigten). Hvis vi på baggrund af udredningen anbefaler et forløb hos os, medsendes en anmodning om bevilling af et forløb og et tilsagn om betaling herfor.

Når vi har modtaget et betalingstilsagn og efter, at det bevilgede forløb er afsluttet, fremsendes opkrævning på forløbet sammen med den afsluttende evaluering.

Øvrige kommuner

Der er ikke indgået faste aftaler mellem CSV og landets øvrige kommuner. Hvis du ønsker at henvise en borger til CSV, bedes du henvende dig til vores ledelse for at forhøre dig om muligheden for at igangsætte et forløb.

Særlige forhold ved henvendelser fra jobcentrene

Ovenstående aftaler gælder også henvendelser, som vedrører borgere, der er tilknyttet et Jobcenter. Vi gør dog opmærksom på, at der gælder en række særlige forhold for netop denne målgruppe.

CSV tilbyder ikke undervisning, hvis borgeren kan modtage andre relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

CSV vil derfor have brug for følgende oplysninger, før borgeren kan tilbydes en udredende samtale:

  • Er det undersøgt og afklaret, om borgerens problem kan løses helt eller delvist via tilbud efter anden lovgivning? Herunder den sociale lovgivning, sundhedslovgivningen og lovgivningen på beskæftigelsesområdet.
  • Hvilke andre tilbud har borgeren været tilknyttet relateret til sine undervisningsbehov før denne henvendelse? 
  • Modtager borgeren støtte/hjælp fra andre instanser til sine problemer? Hvis ja – hvilken og hvornår? Er der udarbejdet en samlet plan for borgeren?
  • Skal et eventuelt undervisningstilbud fra CSV indgå i en samlet plan for borgeren?
  • Hvilke konkrete færdigheder relateret til borgerens hverdag (hjemme og/eller på arbejde) bør undervisningen på CSV fokusere på?