Døvhed

Døvhed er medfødt eller erhvervet og medfører kommunikationsvanskeligheder der kræver visuel støtte ved tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation (TSK).

Årsag

Døvhed skyldes ofte sygdomme, som opstår under graviditet (medfødt), i de første leveår eller senere i livet (erhvervet), og som skader indre øre eller hørenerven. 

Kendetegn

Personer født i Danmark med medfødt døvhed kan oftest kommunikere flydende på dansk tegnsprog.  Døve af anden etnisk baggrund kan ligeledes ofte kommunikere med deres modersmåls tegnsprog, men ikke på det danske, hvorfor de vil have brug for undervisning i dette.

Nogle døve af anden etnisk baggrund, er ikke opvokset med eller har lært tegnsprog på deres modersmål. På grund af den begrænsede sproglige og kognitive stimulering vil de ikke have et alderssvarende sprogligt og kognitivt niveau. Disse personer vil have svært ved at gøre sig forståelige - både mundtligt og skriftligt og både på deres modersmål og på dansk. 

Personer der er døvblevne, taler flydende dansk, men har behov for at lære tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation (TSK) for at kunne kommunikere med deres pårørende eller for at kunne benytte sig af en tolk fx. for at fastholde deres arbejde.

Hvad kan du selv gøre?

Dan netværk i døvemiljøet.

Du kan ikke lære tegnsprog ved at læse om det i en bog. Derfor har du brug for undervisning. Du får rutine i sproget ved at bruge det så meget som muligt i din hverdag. Det anbefales derfor, at du færdes så meget i døvemiljøet som muligt. Der er jævnligt arrangementer, hvor du kan møde andre døve og hørehæmmede – tag eventuelt kontakt til Danske Døves Landsforbund eller Høreforeningen for mere info.

Indsatser fra CSV

Dansk for døve

Vi tilbyder danskundervisning til voksne døve med dansk og anden etnisk baggrund. Undervisningen foregår på tegnsprog.

Vi tilbyder dig en udredende samtale samt eventuelt testning med henblik på at vurdere dit sprogniveau. På baggrund af samtalen tilrettelægger vi sammen et undervisningsforløb med fokus på dine behov.

Undervisningen har fokus på, at du bliver bedre til at læse og skrive. Det kan være, du gerne vil kunne læse eller skrive en sms eller mail. Det kan også være, du har lyst til at læse en skønlitterær eller fagbog eller ønsker hjælp til at kunne skrive en jobansøgning.

Dansk tegnsprog og tegnstøttet kommunikation

Vi tilbyder udredning af og individuelt tilrettelagt undervisning i dansk tegnsprog og tegnstøttet kommunikation (TSK). Tegnsprog har sin egen grammatik hvor TSK følger den danske.

Vi kan f.eks. tilrettelægge undervisningsforløb til dig helt uden eller med kun lidt kendskab til dansk tegnsprog/TSK i forvejen, og/eller tilrettelægge undervisningsforløb til dig der har indlæringsvanskeligheder. Du vil i første omgang komme til en udredning, hvor dit sprogniveau testes, og der spørges ind til dine udfordringer (hvad du ikke kan pga. dit høretab, og hvad du ønsker at kunne). Ud fra dette laves der fokuserede læringsmål, og undervisning kan igangsættes. Formålet med undervisningen er, at du kan deltage så aktivt som muligt i samfundet. Vi kan f.eks. undervise dig i tegnsprog/TSK, så du kan anvende dansk TSK-/tegnsprogstolk til møder med fx læge og sagsbehandler. Vi kan også undervise dig (og din familie) mhp. at
anvende tegnsprog/TSK, hvis du har mistet hørelsen, og/eller undervise dig i TSK/tegnsprog indenfor et specifikt emne. Ud over undervisning i dansk tegnsprog kan du få individuelt tilrettelagt undervisning på tegnsprog i f.eks. brug af computer, NemID, eboks eller Webtext. Undervisningen foregår primært på CSV, men der kan indgå undervisning ude af huset.

SPS

Vi tilbyder også Specialpædagogisk støtte til uddannelse (SPS). SPS bliver tilrettelagt efter dit behov. Undervisningen kan have fokus på læsning og diskussion af fagstof, udbygning af fagligt ordforråd, skriftlig formulering og sparring i forbindelse med skriftlige opgaver.